REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ELBLĄGU
 
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.
Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
- stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
- dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
- wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
- podnoszenie kultury życia codziennego,
- niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych,)
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi.
II. Założenia organizacyjne.
1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 – 16.30.
2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy a tym samym punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.
3. W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupach wychowawczych oraz kołach zainteresowań.
4. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
5. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 1-III , których oboje rodzice pracują zawodowo, a w miarę wolnych miejsc także uczniowie klas IV-VI.
6. W uzasadnionych przypadkach  ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie rodziców niepracujących.
7. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela (z wyłączeniem pory na posiłki) oraz dzieci nie uczęszczające na lekcje religii.
8.Kwalifikacji  uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY.
9.Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania ze świetlicy podejmuje kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
10. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły oraz dobrowolnych wpłat rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.
11. Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup odpowiednich materiałów do zajęć ( gry, zabawki, materiały plastyczne).
III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.
1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej układanego przez wychowawców na dany rok szkolny.
 
2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
3. Dzieci z klas I-III odbiera i przyprowadza wychowawca klasy.
4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie Zgłoszenia.
5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane  wychowawcy świetlicy  przez rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej .
6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
7. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice powiadamiają o tym wychowawcę świetlicy (także o zmianach np. godz. zajęć).
8.Prowadzący zajęcia dodatkowe zabiera i odprowadza uczniów do świetlicy.
IV. Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.
Uczniowie:
1.     Stosują się do uwag i wskazówek wychowawców.
2.     Nie opuszczają samowolnie świetlicy.
3.     Nie biegają, nie krzyczą.
4.     Pomagają sobie wzajemnie.
5.     Nie popychają innych, nie przezywają, nie biją.
6.     W czasie odrabiania lekcji nie przeszkadzają sobie wzajemnie.
7.     Nie niszczą  gier, zabawek i pomocy dydaktycznych.
8.     Ubrania i buty zostawiają w szatni.
9.     Sprzątają po sobie, wszystko odnoszą na miejsca.
Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:
· pochwały ustnej,
· pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
· nagrody rzeczowej,
· dyplomu.
Kary:
Za  naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
·upomnienie ustne,
·upomnienie w obecności grupy,
· powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
·wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,
·czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy,
·rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
V. Dokumentacja.
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
· Karty zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
· Regulamin Świetlicy Szkolnej.
· Roczny Plan Pracy opiekuńczo-wychowawczej.
· Miesięczne plany pracy.
· Programy kółek zainteresowań.
· Dzienniki zajęć.
 
Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2013 r.
 
 
 REGULAMIN ŚWIETLICY POPOŁUDNIOWEJ przy Szkole Podstawowej nr 14 w Elblągu
 
 
1.      Świetlica popołudniowa jest pozalekcyjną formą pracy opiekuńczo –wychowawczo- dydaktycznej szkoły;
2.      Zorganizowana jest przede wszystkim dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz wymagających opieki w godzinach popołudniowych.
3.      Nadzór nad działalnością świetlicy sprawuje bezpośrednio kierownik świetlicy SP Nr 14 w Elblągu oraz dyrektor szkoły;
4.      Dzieci uczęszczające do świetlicy popołudniowej mogą korzystać z pomocy specjalistów: pedagoga oraz psychologa szkolnego;
5.      Świetlica współpracuje z instytucjami takimi jak:
o    MOPS w zakresie dofinansowywania posiłków dla podopiecznych świetlicy i potwierdzania sygnałów dotyczących trudnej sytuacji wychowanków;
o    Komendą Miejską Policji w Elblągu (w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru nad kształtowaniem prawidłowych postaw społecznych dzieci oraz prowadzenia działalności prewencyjnej)
o    WORD w zakresie zapoznawania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły i innych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego ;
o    innymi instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie prawidłowych postaw społecznych u podopiecznych świetlicy;
6.      Działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy polega na:
o    zapewnieniu opieki wychowawczej,
o    tworzeniu warunków do nauki własnej,
o    wyrabianiu nawyku samodzielnego działania,
o    organizowaniu pomocy w nauce,
o    rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
o    upowszechnianiu zasad kultury zdrowotnej,
o    kształtowaniu nawyków higieny, czystości i troski o zachowanie zdrowia,
o    kształtowaniu nawyków kultury życia na co dzień, racjonalnym wykorzystaniu czasu wolnego,
o    zwracaniu szczególnej uwagi na powszechnie respektowane zasad dotyczących prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, na terenie szkoły i w środowisku lokalnym oraz kształtowaniu norm społeczno-moralnych.
7.      Opieką świetlicy popołudniowej objęte są dzieci z klas 1-6.
8.      Zajęcia w świetlicy popołudniowej odbywają się w dwóch 15-osobowych grupach wychowawczych od poniedziałku do piątku i kończą się o godz. 18.00. Szczegółowy plan zajęć obu grup ustala kierownik świetlicy na początku roku szkolnego.
9.      Zajęcia w świetlicy popołudniowej prowadzone są w oparciu o miesięczne plany pracy świetlicy oraz programy i projekty.
10.  Warunkiem przyjęcia do świetlicy popołudniowej jest decyzja z MOPS lub wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem zasadności przyjęcia.
11.  Wnioski powyższe rozpatrywane są przez kierownika świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
12.  Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy popołudniowej mają uczniowie z decyzjami z MOPS.
13.  Rodzic/prawny opiekun wychowanka zakwalifikowanego do świetlicy popołudniowej wypełnia Kartę Zgłoszenia (zał nr1) u kierownika świetlicy.
14.  Pełna lista wychowanków ustalana jest na początku roku szkolnego, najpóźniej do końca września.
15.  W szczególnych przypadkach oraz w ramach wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia dziecka w trakcie trwania roku szkolnego.
16.  W świetlicy popołudniowej prowadzi się następującą dokumentację:
o    miesięczne plany pracy,
o    roczne i semestralne plany pracy,
o    dzienniki zajęć wychowawczych,
o    karty zgłoszeń,
o    zeszyt pochwał i uwag.
17.  Wychowanek świetlicy popołudniowej ma prawo do:
o    wcześniejszego opuszczania świetlicy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
o    właściwie zorganizowanej opieki,
o    życzliwego i podmiotowego traktowania,
o    swobody wyrażania myśli i przekonań (w sposób nie naruszający godności innych),
o    opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza nią,
o    poszanowania godności osobistej.
18.  Wychowanek świetlicy popołudniowej jest zobowiązany do:
o    punktualnego przychodzenia na zajęcia,
o    przestrzegania zasad kultury współżycia w grupie,
o    dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
o    posiadania zmiennego obuwia,
o    uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
o    ponoszenia odpowiedzialności za zniszczony sprzęt i pomoce (rodzice, opiekunowie prawni),
o    kulturalnego odnoszenia się do innych wychowanków oraz pracowników szkoły.
19.  Wychowanka obowiązuje zakaz:
o    przynoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu pozostałych wychowanków,
o    palenia tytoniu, picia alkoholu oraz zażywania lub posiadania środków odurzających,
o    stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,
o    samowolnego opuszczania zajęć.
20.  Wychowanek nie powinien: przebywać na terenie szkoły przed i po zakończeniu zajęć w świetlicy popołudniowej.
21.  Nagrody:
o    pochwała wychowawcy świetlicy na forum grupy,
o    pochwała na forum klasy,
o    pochwała dyrektora szkoły, kierownika świetlicy,
o    pochwała z wpisem do dziennika oraz zeszytu uwag i pochwał,
o    nagroda rzeczowa.
22.  Kary:
o    upomnienie słowne wychowawcy świetlicy,
o    upomnienie słowne kierownika świetlicy,
o    zgłoszenie przypadków negatywnego zachowania podopiecznych wychowawcom klas, do których uczęszczają uczniowie,
o    upomnienie dyrektora szkoły,
o    czasowe zawieszenie możliwości korzystania z zajęć w świetlicy.
 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage